Top LeaderBoard

יום רביעי, 27 באוגוסט 2014


Black Eyed Peas – Where Is The Love?

בלאק אייד פיז (שעועית העין השחורה - לוביה) - היכן האהבה?What's wrong with the world mama?

מה קורה לעולם אמא?

People living like they ain’t got no mamas.

אנשים חיים כאילו אין להם אימהות.

I think the whole world's addicted to the drama,

אני חושב שהעולם מכור לדרמה,

Only attracted to the things that bring you trauma.

רק נמשכים לדברים שמביאים טראומה.

Overseas, yeah, we trying to stop terrorism;

מעבר לים, כן, אנו נלחמים בטרור;

But we still got terrorists here living;

אך יש לנו טרוריסטים שחיים כאן;

In the USA - the big CIA;

בארה"ב - הסי.אי איי הגדול;

The Bloods and the Crips and the KKK.

 הבלאדס והקריפס* והקיי.קיי.קיי.

But if you only have love for your own race,

אך אם אתה אוהב רק את הגזע שלך,

Then you only leave space to discriminate.

אז אתה פשוט משאיר מקום לאפליה.

And to discriminate only generates hate,

ואפליה רק גורמת לשנאה,

And when you hate you're bound to get irate, yeah.

וכשאתה שונא אתה זועם, כן.

Madness is what you demonstrate,

טירוף זה מה שאתה מראה,

And that's exactly how anger works and operates.

וכך בדיוק הכעס עובד ומתנהל.

Man You gotta have love just to set it straight,

בן אדם אתה צריך אהבה רק לאזן את זה,

Take control of your mind and meditate;

להשתלט על עצמך ולהירגע;

Let your soul gravitate to the love y'all.

לתת לנשמה שלך להתחבר לאהבה, אנשים.


 


People killing people dying,

אנשים הורגים אנשים מתים,

Children hurtin’ an’ ya hear them crying.

ילדים נפגעים ואתה שומע אותם בוכים.

Can you practice what you preach?

האם אתה יכול לקיים את מה שאתה מטיף?

And would you turn the other cheek?

והאם תתן את הלחי השניה?

Father, Father, Father help us;

אבא שבשמיים אבא עזור לנו;

Send some guidance from above.

שלח הדרכה מלמעלה.

Cause people got me, got me questioning;

כי אנשים גורמים, גורמים לי לשאול;

Where is the love? (Love).

היכן האהבה? (אהבה).

Where is the love? (The love).

היכן האהבה? (האהבה).

Where is the love? (The love).

היכן האהבה? (האהבה).

Where is the love, the love, the love?

היכן האהבה, האהבה, האהבה?

 It just ain't the same,

זה פשוט לא אותו דבר,

Always in changed;

כל הזמן בשינוי;

New days are strange is the world the insane?

הימים נהיים מוזרים האם זה העולם שהשתגע?

If love and peace so strong,

אם אהבה ושלום כל כך חשובים,

Why are there pieces of love that don't belong.

למה יש חלקים של אהבה שלא קשורים.

Nations dropping bombs,

אומות זורקות פצצות,

Chemical gases filling lungs of little ones;

כימיקלים ממלאים ריאות של ילדים קטנים;

With ongoing suffering as the youth die young.

עם סבל מתמשך כשהנוער מת צעיר.

So ask yourself,

אז שאל את עצמך,

Is the loving really gone?

האם האהבה באמת ניגמרה?

So I can ask myself,

כדי שאוכל לשאול את עצמי,

Really what is going wrong?

מה באמת לא בסדר?

With this world that we living in,

עם העולם הזה בו אנו חיים,

People keep on giving in;

אנשים מוותרים;

Making wrong decisions only visions of them living in.

עושים החלטות שגויות רק רואים את עצמם.
 
And not respecting each other,

ולא מכבדים אחד את השני,

Denying thy brother;

מתכחשים לאחיהם;

The war's going on but the reason's undercover.

המלחמה נמשכת אך הסיבה לא ברורה.

The truth is kept secret,

האמת נשמרת בסוד,

Swept under the rug;

מטוטאת מתחת לשטיח;

If you never know truth;

אם אף פעם לא הכרת את האמת;

Then you never know love.

אז אף פעם לא ידעת אהבה.

Where's the love y'all?

היכן האהבה אנשים?

Come on. (I don't know).

באמת. (איני יודע).

Where's the truth y'all?

היכן האמת אנשים?

Come on. (I don't know).

באמת. (איני יודע).

Where's the love y'all?

היכן האהבה אנשים?

 

 

People killing people dying,
 
אנשים הורגים אנשים מתים,

Children hurtin' an’ ya’ hear them crying.

ילדים נפגעים ואתה שומע אותם בוכים.

Can YOU practice what you preach?

האם אתה יכול לקיים את מה שאתה מטיף?

And would you turn the other cheek?

והאם תתן את הלחי השנייה?

Father, Father, Father help us,

אבא שבשמיים, אבא עזור לנו,

Send some guidance from above.

שלח עזרה מלמעלה.

Cause people got me, got me questioning;

כי האנשים גורמים, גורמים לי לשאול;
 
Where is the love? (Love).

היכן האהבה? (אהבה).

Where is the love? (The love).

היכן האהבה? (האהבה).

Where is the love? (The love).

היכן האהבה? (האהבה).

Where is the love? (The love).

היכן האהבה? (האהבה).

Where is the love, the love, the love?

היכן האהבה, האהבה, האהבה?
I feel the weight of the world on my shoulder,

אני מרגיש את כובד העולם על כתפיי,

As I'm getting older y'all people gets colder.

ככל שאני מתבגר כולכם נעשים קרים יותר.

Most of us only care about money makin’,

לרובנו איכפת רק מכסף,

Selfishness got us followin’ the wrong direction.

אנוכיות גרמה לנו לצעוד בכיוון הלא נכון.

Wrong information always shown by the media,

אינפורמציה שגויה כל הזמן מופצת על ידי התקשורת,

Negative images is the main criteria.

תדמיות שליליות תמיד במרכז.

Infecting their young minds faster than bacteria,

משפיעים על ראשיהם הצעירים מהר יותר מחיידקים,

Kids wanna’ act like what they see in the cinemas y’all.

ילדים רוצים להיות כמו מה שהם רואים בקולנוע אנשים.

 
 


Whatever happened to the values of humanity,

מה קרה לערכים האנושיים,

Whatever happened to the fairness and equality.

מה קרה לצדק ושוויון.

Instead of spreading love, we're spreading animosity,

במקום להפיץ אהבה, אנו מפיצים שנאה,

Lack of understanding, leading us away from unity.

חוסר הבנה, מרחיק אותנו מאחדות.

That's the reason why sometimes I'm feeling under,

זו הסיבה שלפעמים אני מרגיש נחות,

That's the reason why sometimes I'm feeling down.

זו הסיבה שלפעמים אני מרגיש מדוכא.

It's no wonder why sometimes I'm feeling under,

זה לא פלא שלפעמים אני מרגיש נחות,

I gotta keep my faith alive, until love is found.

אני צריך להחזיק באמונה, עד שהאהבה תגיע.

 

 

And ask youerself,

ושאל את עצמך,

Where is the love;

היכן האהבה?

Where is the love;

היכן האהבה?

Where is the love;

היכן האהבה?

Where is the love.

היכן האהבה?

 Father, Father, Father help us;

אבא שבשמיים, אבא עזור לנו;

Send some guidance from above.

שלח עזרה מלמעלה.

Cause people got me, got me questioning;

כי האנשים גורמים, גורמים לי לשאול;

Where is the love?

היכן האהבה?

 


Sing with me y'all (One world, one world),

שירו איתי כולם (עולם אחד, עולם אחד),

We only got (One world, one world);

יש לנו רק (עולם אחד, עולם אחד);
That's all we got (One world, one world).

זה כל מה שיש לנו (עולם אחד, עולם אחד).

And somethings wrong with it (Yeah),

ומשהו דפוק בו (כן),

And somethings wrong with it (Yeah);

ומשהו דפוק בו (כן);

Somethings wrong with the w-w-world (Yeah).

משהו לא בסדר עם הע-ו-ל-ם (כן).

We only got (One world, one world),

יש לנו רק (עולם אחד, עולם אחד),

That's all we got (One world, one world).

זה כל מה שיש לנו (עולם אחד, עולם אחד).


 


* הבלאדס והקריפס – כנופיות אפרו- אמריקניות יריבות, שהוקמו בשנות השבעים בלוס אנג'לס, קליפורניה. וקיימות עד היום ברחבי ארה"ב.

 

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה